1) Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a Numil Kft. által szervezett NutriNews pályázat, mint nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A pályázatban kizárólag azon egészségügyi szakemberek vehetnek részt, akik magyar állampolgársággal rendelkező 18 éven felüli természetes személyek, kivéve a Numil Kft. alkalmazottait és ezek közeli hozzátartozóit, az akció szervezésében vagy lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezeteket, ezek munkatársait, és e személyeknek a Ptk. 685 § (b) pontjában felsorolt közeli hozzátartozóit.

Már most tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére hozzájárulás alapján kerül sor. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, költségmentesen visszavonhatja. A visszavonást kérjük a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezze. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2) Az adatkezelő megnevezése:

Név: NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Cégjegyzékszám: 01-09-260563
Adószám: 10806515-2-41
E- mail cím: adatvedelem@nutricia.hu

3) Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételre kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.
A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

4) Adatkezelés célja:

Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy Ön a nyereményjátékban részt vehessen, továbbá a nyereményt eljutassuk Önhöz.

5) Személyes adatok köre:

A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:

  • név
  • email cím
  • postacím (opcionális)
  • pecsátszám / működési engedélyszám

Ezen adatok meg nem adása esetén Ön a nyereményjátékban nem tud részt venni. Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására
vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg. A kezelt személyes adatokat kizárólag a nyereményjátékban való részvételhez, illetve a nyeremény eljuttatásához szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6) Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A nyereményjáték adatfeldolgozója a Numil Kft, 1134 Budapest, Váci út 35. Más személynek, szervezetnek az Ön által megadott adatokat nem adjuk át.

Az adatok kezelése és feldolgozása során biztosítjuk az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

7) Adatkezelés időtartama:

Az Ön nevét és a nyereményhez jutás tényét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján, mint számviteli bizonylatot a nyeremény átvételét követő 8 évig őriznünk kell. Ezen idő elteltét követően töröljük az adatait.

A játékszabályzat értelmében a nyereményjáték lezárásának napját követő 8 napon belül van lehetősége Önnek, hogy bármilyen panasszal, illetve észrevétellel éljen a nyereményjátékkal, illetve a nyereménnyel kapcsolatosan.

8) Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat az online űrlap automatikusan dolgozza fel, és az adatok a Premium WordPress (Álomvilág Kft.) kezelésében lévő Closte (closte.com) webszerveren tárolódnak.

9) Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén – a fent említett hozzájárulás visszavonásán kívül – Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog
Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga
Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben törvény határozza meg a személyes adatok tárolásának időpontját, abban az esetben Ön nem jogosult az adatai törlését kérni. Egyéb esetben, amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga
Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga
Ön bármikor jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, mint felügyeleti hatósághoz.

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 3.