1. A kvíz leírása, a kvíz szervezője

A kvíz a Numil Kft. által kiadott NutriNews szakmai újság része. A kvíz 5 kérdésből áll, kérdésenként 3 lehetséges választ tartalmaz. A kvíz kapcsolódik a NutriNews újságban megjelentetett pályázati anyagok tartalmához. A kvíz beküldését követően a beküldők csekély értékű ajándéktárgyat kapnak, mely átadásról átvételi elismervény készül.

A kvíz szervezője:

„NutriNews” kvíz szervezője a Numil Kft. (székhely: 1134 Budapest Váci út 35.), a továbbiakban: „Szervező”).

2. A kvízben résztvevő személyek

A kvízben kizárólag azon egészségügyi szakemberek vehetnek részt, akik magyar állampolgársággal rendelkező 18 éven felüli természetes személyek, kivéve a Numil Kft. alkalmazottait és ezek közeli hozzátartozóit, az akció szervezésében vagy lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezeteket, ezek munkatársait, és e személyeknek a Ptk. 685 § (b) pontjában felsorolt közeli hozzátartozóit.

3. A kvíz beküldésének időtartama

A kvíz beküldése 2020. szeptember 21-én 00:00-kor kezdődik és 2021. április 30-án éjfélig tart. A kvíz beküldési időtartamának meghatározásakor minden esetben a Szervező szerverén található óra beállítása az irányadó.

4. A kvízben való részvétel módja

A kvízben mindazok a 2. pontban meghatározott résztvevő személyek részt vesznek, akik a kvíz időtartama alatt a kitöltött kvízt online beküldik. A kvízben való részvétel a Numil Kft-nél hozzáférhető, valamint a jelen, nutriciamedical.hu internet oldalon közzétett hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

5. Érvényes beküldött kvízek meghatározása

Érvényes beküldött kvíznek minősül minden olyan beküldött anyag, ami online a Numil Kft. részére megküldésre kerül.

A kvíz elérése: https://nutriciamedical.hu/nutrinews

6. Nyerési módok

Szervező a nyerteseket a beküldött kvízek alapján határozza meg. Minden olyan beküldő, aki mind az 5 kérdésre helyesen válaszolt, csekély értékű ajándékban részesül.

7. Nyeremények

Csekély értékű ajándék. Természetbeni juttatás, amelynek egyedi, az általános forgalmi adót is tartalmazó értéke, ilyen érték hiányában pedig az általános forgalmi adóval együtt számított beszerzési ára vagy előállítási költsége nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át.

8. Nyeremények átadása

A nyerteseket a szervező elektronikus úton értesíti. A nyereményeket egy előzetesen egyeztetett, személyes találkozón adja át, vagy korlátozó intézkedések fennállásakor postai úton küldi meg, legkésőbb 2021. február 26-ig. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen.

A nyeremények átvételekor átadás átvételi jegyzőkönyv kerül aláírásra. Enélkül a nyertes nem jogosult nyereményéhez. Ennek tartalma: nyertes neve, nyertes pecsétszáma, ajándék átadásának időpontja, ajándék megnevezése, ajándék átadó/elküldő személy neve. Korlátozó intézkedések fennállása esetén a nyereményt postai úton tértivevényes csomagként juttatjuk el a címzetthez, hogy az átvételi jegyzőkönyvet postafordultával vissza tudja küldeni a Szervező részére. Ebben az esetben a kvízben résztvevő személynek kötelessége levelezési címét a Szervezőnek megadnia online az felületen keresztül.

A nyeremények átvétele után az azokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért illetve a tárgynyeremények minőségéért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyeremények pénzre nem válthatóak.

A Szervező a nyerteseinek névsorát 2021. január 8-tól a nutriciamedical.hu weboldalon teszi közé és ott 2021. március 01-ig megtekinthető. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes kvízt beküldők neve jelenik meg.

9. Adó

Szervező a magyar törvényeknek megfelelően befizeti a nyeremények után a személyi jövedelemadót.

10. Adatkezelés

A kvízben résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. A kvíz résztvevők adatainak kezelése az Adatvédelmi Törvények szerinti módon és feltételekkel történik. Az adatkezelési tájékoztató kvíz oldalán érhető el.

11. Egyéb

Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a kvíz során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a kvíz során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a kvízt kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a kvízt bármikor visszavonni. A Szervező a kvízzel kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a jelen nutriciamedical.hu weboldalon teszi nyilvánossá.

A hivatalos internet oldal címe: nutriciamedical.hu

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A kvíz elérése: nutriciamedical.hu/nutrinews